CLOCKSHIFT

Ryzyko raka piersi a epigenetyczne efekty pracy zmianowej nocnej oraz stylu życia.

WP1

Status metylacji genów rytmu okołodobowego i  genów supresorowych nowotworów w badaniu przekrojowym polskich pielęgniarek

Prowadzący: Dr hab. Edyta Reszka

Celem tego WP jest przeprowadzenie analizy globalnej metylacji i metylacji genów rytmu okołodobowego oraz genów regulatorowych cyklu komórkowego i genów supresorowych biorących udział w kancerogenezie raka piersi (PER1, PER2, PER3, BMAL1, CLOCK, CRY1, CRY2, NPAS2, TP53, CDKN1A, CDKN2A, RB1, BRCA1, BRCA2). Analizy epigenetyczne zostaną wykonane w Instytucie Medycyny Pracy z użyciem próbek krwi zebranych od 705 kobiet biorących udział w badaniu przekrojowym pielęgniarek w Polsce (więcej informacji, patrz "Badana populacja"). Do analizy metylacji zostanie wykorzystana oparta na pomiarze fluorescencji, metoda ilościowej reakcji Real-Time Methylation–Specific PCR (qMS-PCR), z parą starterów i sondą fluorescencyjną MethyLight. Genomowe DNA poddane zostanie wcześniej chemicznej modyfikacji z wykorzystaniem wodorosiarczynu sodu. Metylacja całkowitego genomowego DNA zostanie zbadana przy użyciu komercyjnie dostępnych zestawów ELISA. Poziom metylacji badanych genów zostanie obliczony z wykorzystaniem kontrolnego zmetylowanego DNA i wyrażony jako procent zmetylowanego DNA.