CLOCKSHIFT

Ryzyko raka piersi a epigenetyczne efekty pracy zmianowej nocnej oraz stylu życia.

WP3

Praca w nocy, czynniki stylu życia i status metylacji wybranych genów biorących udział w kancerogenezie raka piersi.

Prowadzący: Prof. dr hab. Peata Pepłońska

Głównym celem tego WP jest ocena związku pomiędzy pracą w systemie rotacyjnych zmian nocnych, czynnikami stylu życia oraz zmianami epigenetycznym (metylacją) w genach supresorów nowotworowych u pielęgniarek i położnych. Dane z badania przekrojowego pielęgniarek i położnych (n=725 kobiet, badanie oryginalne finansowane z Funduszu Badań Polsko-Norweskich) będą wykorzystane dla tego celu (więcej informacji, patrz "Badana populacja"). Podczas badania pierwotnego zebrano dane dotyczące historii zatrudnienia oraz dane o potencjalnych czynnikach zakłócających, włączając w to informacje dotyczące czynników stylu życia takich jak: dieta (ocena według FFQ) aktywność fizyczna (oceniona według IPAQ), palenie papierosów, spożycie alkoholu. Zmierzone zostały wzrost i ciężar ciała, które posłużyły do wyliczenia wskaźnika masy ciała (BMI). Ustalenie metylacji genów supresorów nowotworu ważnych w raku piersi (TP53, CDKN1A, CDKN2A, RB1, BRCA1, BRCA2) będzie wykonane w czasie bieżącego projektu i opisane zostało w WP1. Analizy epidemiologiczne będą wykonane w Pracowni Epidemiologii Instytutu Medycyny Pracy i ukierunkowane będą na zagadnienia: dieta (w szczególności spożycie folianów), spożycie alkoholu, palenie papierosów, aktywność fizyczna i otyłość. Dane z kwestionariusza oceny diety będą wykorzystane do określenia zmiennej o spożyciu folianów u badanych osób, ponieważ spożycie folianów w diecie zostało uznane za główny czynnik zakłócający w analizie metylacji genów.